34

Telwoorden

STATUS

Klaar voor gebruik

MENU

Onderaan op elke pagina

 

 

 

Spreekstijlen
Javaans van Java

n
md
k
ki

ngoko gewoon
madya beleefd
krama zeer beleefd
krama inggil respectvol

 

 
Op pagina 6 hebben wij heel leuk leren tellen. Dat zijn hoofdtelwoorden die hier herhaald worden met aanvullingen. En gaan wij op deze pagina ook de rangtelwoorden leren.

 

HOOFDTELWOORDEN
siji n, satunggal k 1
loro n, kalih k 2
telu n, tiga k 3
papat n, sekawan k 4
lima n, gangsal k 5
nem 6
pitu 7
wolu 8
sanga 9
sepuluh n, sadasa k 10
sewelas 11
rolas n, kalih welas k 12
telulas n, tiga welas k 13
patbelas n, kawan welas k 14
lima las n, gangsal welas k 15
nembelas 16
pitu las 17
wolu las 18
sanga las 19
rong puluh n, kalih dasa k 20
salikur 21
rolikur n, kalih likur k 22
telu likur n, tiga likur k 23
patlikur n, kawan likur k 24
selawé n, selangkung k 25
nem likur 26
pitu likur 27
wolu likur 28
sanga likur 29
telung puluh n, tigang dasa k 30
telung puluh siji n, tigang dasa satunggal k 31
telung puluh sanga n, tigang dasa sanga k 39
patang puluh n, kawan dasa k 40
sèket 50
sawidak 60
pitung puluh n, pitung dasa k 70
wolung puluh n, wolung dasa k 80
sangang puluh n, sangang dasa k 90
satus 100
sèwu 1.000
saleksa 10.000
sakethi 100.000
sayuta 1.000.000
sèwu yuta 1.000.000.000

 

 

selosin n
één dozijn

telung liter n
drie liter

limang dina n
vijf dagen

piring siji n
één bord

sega sapiring n
één bord rijst

regané limang rupiah n
de prijs bedraagt vijf rupiah

suwéné rong dina n
het duurt twee dagen

salah sijining anaké n
één van zijn kinderen

ing sawijining dina n
op een zekere dag

tekané siji-siji n
zij kwamen één voor één

umuré sèketan n
hij is een jaar of vijftig oud

siji ping loro ana loro n
één keer twee is twee

telu ping loro ana nem n
drie keer twee is zes

wis ping pira aku mréné n
hoeveel keer ben ik al hierheen gekomen

dhèwèké menyang pasar ping pindho n
hij is al tweemaal naar de markt geweest

setaun (ka)ping (pa)pat n
viermaal per jaar

 

RANGTELWOORDEN

cap-capan kapisan n
de eerste druk

cap-capan kapindho n
de tweede druk

cap-capan kaping telu n
de derde druk

aku sing dhisik dhéwé n
ik ben het eerst

dhèwèké sing nomer telu n
hij is de derde (nummer drie)

setengah mèter n
een halve meter

setengah dina n
een halve dag

sa-para-telon n
één derde deel

rong para-telon n
twee derde deel

telu dipara pitu ana telung parapiton n
drie gedeeld zeven is drie zevenden

omahé luwih gedhé n
zijn huis is groter

dhuwitku luwih saka dhuwitmu n
ik heb meer geld dan jij

omahé kurang gedhé n
zijn huis is niet groot genoeg

dhuwité ora kurang n
het geld is niet onvoldoende

 

 

 

 

 

Bebuka... Inleiding

 

Pagina's Bebuka
met inleidende informatie

30

Samen verhalen lezen

 

Javaans van Java

 

Pagina's grammatica
voor dagelijks gebruik

49

Woordenlijst Javaans-Nederlands

50

Woordenlijst Nederlands Javaans

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's info
met achtergrondinformatie

60

Smartphone website

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's basis
zinnen voor dagelijks gebruik

70

Het leven in een dorp

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's gezin
zinnen voor dagelijks gebruik

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's cultuur
adat en theater

91

Adat... feest en slametan

92

Muziek... gamelan

93

Theater... dans

94

Theater... ludrug

95

Theater... wayang
 

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's geschiedenis
slavernij en arbeid op contract

96

Slavernij en plantages

97

Komst van de Javanen

98

Javanen komen uit Midden-Java

99

Arbeid op contract en daarna

100

De blijvers verbouwden rijst